Regulamin

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego
w Zakresie Badań Chemii Supramolekularnej i Nanotechnologii
„Supramolecular and Nanoscale” (SANA)

§ 1

1. „Studenckie Koło Naukowe w Zakresie Badań Chemii Supramolekularnej i Nanotechnologii” (ang. Supramolecular and Nanoscale, w skrócie „SANA”), zwane dalej „Kołem” działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Siedzibą Koła jest Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa.

Cele Koła i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Koła jest:

a) popularyzacja tematyki badań chemii supramolekularnej, nanotechnologii oraz materiałów funkcjonalnych,
b) zapewnienie przestrzeni do wymiany idei; dzielenia się wiedzą oraz informacjami o najnowszych odkryciach pomiędzy członkami Koła,
c) kreowanie pozytywnego wizerunku studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowanych w prowadzone badania czołowych nurtów nauk chemicznych,
d) promowanie kultury i etyki naukowej,
e) pomoc w rozwoju umiejętności członków Koła, kluczowych w aktualnej i przyszłej karierze naukowej w szczególności posługiwanie się językiem angielskim w mowie I piśmie, prezentacji wyników badań, analizie literatury naukowej, znajomości nowoczesnych technik badawczych,
f) współpraca z zewnętrznymi organizacjami w celu wspierania nauk chemicznych.

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie regularnych seminariów naukowych i spotkań członków Koła,
b) organizowanie spotkań z doświadczonymi pracownikami naukowymi z kraju I zagranicy,
c) organizowanie konferencji naukowych, sesji, zjazdów,
d) organizowanie konkursów chemicznych.

Członkostwo

§ 4

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkowstwo w Kole może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów.

§ 5

1. Nabycie członkostwa w Kole następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację członkowską oraz wpisanie do rejestru członków.

2. Utrata członkowstwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 6

Członek Koła ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości,
c) używania odznak i znaków Koła, a także reprezentowania jej na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

§ 7

Do obowiązków członków należy:

a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła
b)stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła,
c) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła.

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Władzami Koła są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) rozpatrywanie odwołań Członków od decyzji Zarządu.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku. Walne Zgromadzenie może być zwołane również na żądanie co najmniej połowy członków Koła.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

2. Wyjątkiem od ust. 1 jest decyzja o rozwiązaniu Koła, która wymaga większości 2/3 głosów wszystkich uprawnionych członków Koła.

§ 12

Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz dodatkowo innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§ 14

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15

1 . Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. Do obowiązków Prezesa należy:
a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu uchwał podjętych przez Zarząd,
b) utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem Koła.

3. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.

4. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła, i aktualny wykaz członków Koła.